Cổng thông tin điện tử huyện Nam Trà My kính chào quý khách.
TƯ LIỆU SÂM NGỌC LINH VÀ HUYỆN NAM TRÀ MY

00_192.jpg (28 lượt tải)

00_193.jpg (14 lượt tải)

00_194.jpg (9 lượt tải)

00_195.jpg (12 lượt tải)

00_196.jpg (6 lượt tải)

00_197.jpg (22 lượt tải)

00_198.jpg (17 lượt tải)

00_199.jpg (39 lượt tải)

00_200.jpg (29 lượt tải)

00_201.jpg (22 lượt tải)

00_202.jpg (8 lượt tải)

00_203.jpg (13 lượt tải)

00_204.jpg (21 lượt tải)

00_205.jpg (19 lượt tải)

00_206.jpg (23 lượt tải)

00_207.jpg (27 lượt tải)

00_208.jpg (20 lượt tải)

00_209.jpg (19 lượt tải)

00_300.jpg (9 lượt tải)

00_301.jpg (13 lượt tải)

Page size:
select
Page: of 17
Items 1 to 20 of 330

Chuan bi phien cho sam nui.mp4 (8 lượt tải)

Chuyen muc Khoa hoc - Cong nghe ve Sam Ngoc Linh.flv (11 lượt tải)

De an sam - ky vong lam giau tren vung nui cao.mp4 (6 lượt tải)

Phim gioi thieu sam Ngoc Linh.mp4 (19 lượt tải)

PHIM MANG LUNG.mp4 (6 lượt tải)

PHIM QUANG BA SAM 2018.mp4 (14 lượt tải)

PHIM SAM NGOC LINH.mp4 (8 lượt tải)

Quang Nam khai mac phien cho sam nui Ngoc Linh.mp4 (5 lượt tải)

1
Page size:
select
Page: of 1
Items 1 to 20 of 8

7168. Cv cp ve sam ngoc linh(1).pdf (80 lượt tải)

Ban mo ta tinh chat, chat luong sam.pdf (119 lượt tải)

Bao cao qua trinh XD CDDL Sam Ngoc Linh, final.pdf (67 lượt tải)

CT 16 ngay 18.9.2017 ve tang cuong cong tac quan ly sam Ngoc Linh .pdf (34 lượt tải)

CV 1528 UBND tinh trien khai QD 1020 cua UBND tinh QN ve lua chon tieu chi thue moi truong rung trong sam.pdf (30 lượt tải)

CV 3104 UBND tinh QN thong nhat chu truong lap thu tuc cho thue moi truong rung.pdf (25 lượt tải)

CV 33 UBND tinh vè phoi hop nghien cuu cay Sam NL.pdf (29 lượt tải)

CV 4262 UBND tinh QN cho thue moi truong rung.pdf (31 lượt tải)

CV 5274 UBND tinh ve to chuc le hoi sam.pdf (19 lượt tải)

CV 5840 UBND tinh ve xay dung de an Le hoi sam.pdf (15 lượt tải)

De an dieu chinh NQ 02 ve phat trien sam Ngoc Linh.docx (43 lượt tải)

DE AN SAM VIET NAM (CT).doc (75 lượt tải)

HDND Huyen - NQ thong qua de an phat ha tang vung sam.pdf (25 lượt tải)

HDND Huyen - NQ Thong qua De an phat trien vung sam goc den nam 2030 .pdf (35 lượt tải)

HDND Tinh - NQ Thong qua co che bao ton phat trien sam Ngoc Linh.pdf (28 lượt tải)

QD 395 UBND tinh ve phe duyet Quy hoach bao ton sam ngoc linh Nam Tra My 2016 - 2020.pdf (30 lượt tải)

QD so 1109 cua Cuc SHTT.pdf (29 lượt tải)

TW - CV 7168 phe duyet De an sam Quoc gia.pdf (29 lượt tải)

TW - Quyet dinh Bo KHCN phe duyet de an khung phat trien san pham quoc gia sam Viet Nam.doc (48 lượt tải)

TW - Quyet dinh cua TTg phe duyet bo sung danh muc san pham quoc gia sam Ngoc Linh.pdf (39 lượt tải)

12
Page size:
select
Page: of 2
Items 1 to 20 of 25

20181002_134527.jpg (6 lượt tải)

20181002_134533.jpg (2 lượt tải)

20181002_134540.jpg (3 lượt tải)

20181002_134558.jpg (5 lượt tải)

20181002_134609.jpg (4 lượt tải)

20181002_134615.jpg (3 lượt tải)

20181002_134625.jpg (3 lượt tải)

20181002_134630.jpg (1 lượt tải)

20181002_134631.jpg (2 lượt tải)

20181002_134702.jpg (4 lượt tải)

20181002_134708.jpg (4 lượt tải)

20181002_134733.jpg (2 lượt tải)

20181002_140227.jpg (2 lượt tải)

20181002_140231.jpg (10 lượt tải)

20181002_140237.jpg (2 lượt tải)

20181002_140250.jpg (6 lượt tải)

20181002_140326.jpg (7 lượt tải)

DSC_0442.JPG (8 lượt tải)

DSC_0444.JPG (8 lượt tải)

DSC_0460.JPG (13 lượt tải)

12
Page size:
select
Page: of 2
Items 1 to 20 of 40

Hình ảnh cây Sâm Ngọc Linh thật - Lá Sâm Ngọc Linh.mp4 (1 lượt tải)

1
Page size:
select
Page: of 1
Items 1 to 20 of 1

DE AN CAY DUOC LIEU (trinh ky hop).doc (21 lượt tải)

HDND Huyen - NQ De an bao ton phat trien duoc lieu.pdf (14 lượt tải)

HDND Huyen - NQ thong qua noi dung ho tro thu hut doanh nghiep dau tu vao nong nghiep NT.pdf (8 lượt tải)

HDND tinh - Nghi quyet phat trien kinh te xa hoi mien nui dinh huong den 2025.pdf (11 lượt tải)

HDND Tinh - NQ thong qua quy hoach phat trien cay duoc lieu den 2030.pdf (13 lượt tải)

HDND Tinh - NQ ve cho thue moi truong rung de trong duoc lieu.pdf (5 lượt tải)

Huyen - Bao cao tinh hinh PT cay duoc lieu.doc (17 lượt tải)

QD 239 S NNPTNT ve ban hanh HD tam thoi 5 cay duoc lieu (DQuy, Giaoco lam, Ca gai leo,Nghe và Dinh lang).pdf (4 lượt tải)

Tinh uy - Nghi quyet 05 Tinh uy vè phat trien kinh te xa hoi mien nui dinh huong den 2025.pdf (5 lượt tải)

TW - Nghi dinh Chinh phu ve quy dinh chinh sach von giong, phat trien duoc lieu.pdf (5 lượt tải)

TW - Quy dinh Bo Y te ve danh muc cay duoc lieu uu tien phat trien den nam 2020.pdf (6 lượt tải)

TW - Quyet dinh cua TTg ve Chuong tinh nghien cuu cong nghiep hoa duoc den 2020.doc (5 lượt tải)

TW - Quyet dinh cua TTg ve phat trien Y duoc co truyen den 2020.doc (3 lượt tải)

TW - Quyet dinh cua TTg ve phe duyet de an CN duoc den 2020.doc (3 lượt tải)

TW - Quyet dinh TTg ve phe duyet QH tong the phat trien duoc lieu den nam 2030.doc (7 lượt tải)

UBND Tinh - Quyet dinh ban hanh co che chinh sach danh nghiep dau tu vao NN NT.pdf (8 lượt tải)

UBND Tinh - Quyet dinh trien khai Nghi quyet 202 HDND tinh.PDF (4 lượt tải)

1
Page size:
select
Page: of 1
Items 1 to 20 of 17

_2017-05-16_102500.jpg (11 lượt tải)

1 VHVT- Ruong bac thang ben Lang Tu Hon .jpg (26 lượt tải)

1930874_2023629514562376_8971026918995740982_n.jpg (4 lượt tải)

20180225_081310.jpg (8 lượt tải)

20180225_081709.jpg (5 lượt tải)

20180225_081727.jpg (6 lượt tải)

20180225_082006.jpg (7 lượt tải)

28279590_2023629367895724_6500653107195795843_n (1).jpg (10 lượt tải)

28279590_2023629367895724_6500653107195795843_n.jpg (8 lượt tải)

28468109_2023629437895717_8828230296911294658_n.jpg (6 lượt tải)

3- Cau Dak Po Xi.jpg (12 lượt tải)

4.JPG (2 lượt tải)

5- Nhung ngoi Lang nho ven duong QL B40 .jpg (8 lượt tải)

53.JPG (5 lượt tải)

55.JPG (5 lượt tải)

Cau may Tra Nam.jpg (5 lượt tải)

Chuot 1.JPG (6 lượt tải)

Cong chieng 1.JPG (7 lượt tải)

Cong chieng.jpg (20 lượt tải)

Cui nui 1.jpg (3 lượt tải)

Page size:
select
Page: of 5
Items 1 to 20 of 95

Bac Ho trong long nguoi dan toc thieu so.mp4 (0 lượt tải)

Canh dep Nam Tra My.mp4 (0 lượt tải)

Kham pha Ngoc Linh.mp4 (0 lượt tải)

Nam Tra My - Sam Ngoc Linh - Phuot du ky.mp4 (1 lượt tải)

Song Tranh Nam Tra My.mp4 (0 lượt tải)

Thac mua Nam Tra My.mp4 (0 lượt tải)

Tim kiem san pham du lich Nam Tra My.mp4 (0 lượt tải)

Trom sam Ngoc Linh.mp4 (1 lượt tải)

Van hoa vung cao - Van hoa ruou can.flv (0 lượt tải)

1
Page size:
select
Page: of 1
Items 1 to 20 of 9

HDND Huyen - NQ Thong qua de an phat trien Du lich sinh thai den 2025.pdf (6 lượt tải)

HDND Tinh - Nghi quyet ve phat trien du lich den 2020.doc (6 lượt tải)

TW - Nghi quyet Chinh phu ve giai phap day manh phat trien du lich trong thoi ky moi.pdf (2 lượt tải)

TW - Nghi quyet cua BCT ve phat trien du lich thanh nganh mui nhon.pdf (2 lượt tải)

TW - Quyet dinh TTg ve chien luoc du lich 2030.doc (2 lượt tải)

UBND Huyen - De an phat trien du lich sinh thai cong dong.pdf (8 lượt tải)

UBND Huyen - KH xuc tien du lich den nam 2020 .pdf (4 lượt tải)

UBND Huyen -QD ban hanh du an Phat trien Du lich den nam 2025.pdf (7 lượt tải)

UBND Tinh - Quyet dinh ban hanh chuong trinh hanh dong du lich den nam 2015.pdf (1 lượt tải)

UBND Tinh - Quyet dinh quy dinh chinh sach ho tro phat trien du lich QNam.doc (3 lượt tải)

1
Page size:
select
Page: of 1
Items 1 to 20 of 10

2.JPG (15 lượt tải)

3.jpg (13 lượt tải)

4.jpg (6 lượt tải)

5.jpg (6 lượt tải)

a.jpg (18 lượt tải)

b.jpg (12 lượt tải)

c.jpg (9 lượt tải)

d.jpg (9 lượt tải)

IMG_4541.JPG (8 lượt tải)

IMG_4575.JPG (2 lượt tải)

IMG_4584.JPG (7 lượt tải)

IMG_4587.JPG (1 lượt tải)

IMG_4591.JPG (5 lượt tải)

Peter 1.jpg (4 lượt tải)

Peter 3.jpg (1 lượt tải)

Peter 4.jpg (1 lượt tải)

Peter 5.jpg (1 lượt tải)

Peter 6.jpg (2 lượt tải)

Peter 7.jpg (1 lượt tải)

Peter 8.jpg (2 lượt tải)

12
Page size:
select
Page: of 2
Items 1 to 20 of 24

Cao son ngoc Que.flv (1 lượt tải)

Cay Que gia truyen o Tra Leng - Nam Tra My.mp4 (2 lượt tải)

Chi dan dia ly Que Tra My.mp4 (0 lượt tải)

Duoc lieu quy - Que Tra My.mp4 (0 lượt tải)

Hoi sinh cay Que Tra My.mp4 (0 lượt tải)

Khai thac vo Que.mp4 (0 lượt tải)

Nhung cay Que vung Tra My - Quang Nam - Que Viet.mp4 (0 lượt tải)

Nhung san pham tu Que Tra My - Que Viet.mp4 (0 lượt tải)

1
Page size:
select
Page: of 1
Items 1 to 20 of 8

De an chuyen canh que.docx (9 lượt tải)

DE AN TRONG RUNG CAY BAN DIA VA BVR-chinh sua - lan 3.doc (4 lượt tải)

DON HANG QUE US.pdf (6 lượt tải)

Giay chung nhan CDDL Que Tra My (2).pdf (8 lượt tải)

HDND Huyen - NQ De an phat trien cay Que Tra My.pdf (13 lượt tải)

HDND Tinh - NQ thong qua co che bao ton phat trien Que Tra My.pdf (14 lượt tải)

UBND Huyen - De an phat trien vung chuyen canh cay Que.pdf (10 lượt tải)

UBND Tinh - Quyet dinh Quy hoach phat trien Que den 2030.pdf (10 lượt tải)

1
Page size:
select
Page: of 1
Items 1 to 20 of 8

7a.jpg (4 lượt tải)

7b.jpg (2 lượt tải)

9.JPG (3 lượt tải)

Ban KT TW.jpg (4 lượt tải)

Ban KT TW2.jpg (1 lượt tải)

Bo truong KH 1.jpg (2 lượt tải)

Bo truong KH 3.jpg (0 lượt tải)

DSC08732.JPG (0 lượt tải)

DSC08733.JPG (1 lượt tải)

DSC08734.JPG (0 lượt tải)

DSC08735.JPG (1 lượt tải)

DSC08736.JPG (1 lượt tải)

DSC08737.JPG (0 lượt tải)

DSC08738.JPG (2 lượt tải)

DSCN9383.JPG (1 lượt tải)

L1060817.JPG (1 lượt tải)

L1080966.JPG (3 lượt tải)

L1080967.JPG (2 lượt tải)

L1080968.JPG (0 lượt tải)

L1080969.JPG (0 lượt tải)

12
Page size:
select
Page: of 2
Items 1 to 20 of 40

HDND Huyen - NQ thong qua de an quy hoach sap xep dan cu.pdf (15 lượt tải)

UBND Huyen - Bao cao phien cho Sam thang 3. 2018.pdf (14 lượt tải)

UBND Huyen - Bao cao phien cho sam thang 4.pdf (16 lượt tải)

UBND Huyen - Bao cao tinh hinh KTXH nam 2017.docx (21 lượt tải)

UBND Huyen - BC Ket qua phien cho sam ngay 01 - 03.1.2018 .pdf (8 lượt tải)

UBND Huyen - BC Tinh hinh trien khai thuc hien NQ 12 ve bo tri sap xep dan cu.pdf (4 lượt tải)

UBND Huyen - BC Tinh hinh xay dung khu dan cu Khe Chu.pdf (4 lượt tải)

UBND Huyen - Ket qua thuc hien de an QH sap xep dan cu gan voi NTM.pdf (5 lượt tải)

1
Page size:
select
Page: of 1
Items 1 to 20 of 8

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Như Sơn Trà - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)